กิจกรรมร่วมพัฒนาสังคมผ่านการบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป โปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ FuturISt@NIDA โดยผู้อำนวยการโปรแกรม ผศ.ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และทีมงานได้จัดกิจกรรมร่วมรับผิดชอบต่ออนาคตของสังคมภายใต้ชื่อกิจกรรม FUTURE RESPONSIBILITY ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์วาดเขียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 5 โรงเรียน ยอดเงินบริจาครวมดังต่อไปนี้
.
(1) โรงเรียนบ้านแม่แมะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว – ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่าง ๆรวมมูลค่า 72,360 บาท จำนวนนักเรียน 91 คน
(2) โรงเรียนชาวไทยภูเขา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว – ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่าง ๆรวมมูลค่า 67,590 บาท จำนวนนักเรียน 124 คน
(3) โรงเรียนบ้านถ้ำ (วัดถ้ำปากเปียง) ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว – ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่าง ๆรวมมูลค่า 52,460 บาท จำนวนนักเรียน 66 คน
(4) ดอยสันจุ๊ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง – ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่าง ๆรวมมูลค่า 71,405 บาท จำนวนนักเรียน 60 คน
(5) โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง – ทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน อุปกรณ์การเรียน และของใช้ต่าง ๆรวมมูลค่า 39,201 บาท จำนวนนักเรียน 324 คน
รวมมูลค่าการบริจาคทั้งหมด 303,016 บาท
.
โดยกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงลงได้อย่างดีด้วยความร่วมมือและการประสานงานจากผู้อำนวยการและบุคลากรจากโรงเรียนทั้งห้าแห่ง และกิจกรรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนของหน่วยงานและองค์กร ดังต่อไปนี้
(1) คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(3) กลุ่มนิสิตเก่าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(4) HIP BIOtech โดยบริษัท HIP
(5) ห้องธรรมะใจสว่างเชียงดาว และท่านผู้ร่วมสมทบทุนในการบริจาคอีกหลายท่าน ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้
ทีมงาน FuturISt@NIDA ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนและขออนุโมทนากับกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
= = = = = = = = = =
อ่านบทความอื่น ๆ และสนใจปรึกษาข้อมูลแนวคิดการมองอนาคตเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : FuturISt@NIDA
Blockdit : FuturISt@NIDA (blockdit.com)
Line : @futurist