การขยายตัวของความเป็นเมือง

กระบวนการกลายเป็นเมือง ปรากฏการณ์เมือง หรือปรากฏการณ์นครขนาดใหญ่ขยายตัว ในเชิงสถิติวัดได้จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่เมือง (อริสา จันทรบุญทาและจิรัฐ เจนพึ่งพร, 2018) แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงข่ายการเดินทาง และการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุม สะดวก และราคาถูกลง ผลักให้ขอบเขตของความเป็นเมืองให้กว้างไกลออกไปเรื่อย ๆ ทำให้วิถีชีวิตแบบเมืองแพร่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่

แนวโน้มในอนาคต

▪ ในระดับโลก คาดว่าอีก 30 ปี (ปี 2050) คนกว่า 68% ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง เพิ่มจากปัจจุบันกว่า 2.5 พันล้านคน ซึ่งจำนวนประชากรในเขตเมืองและตัวเมืองที่เพิ่มขึ้นนี้จะอยู่ในทวีปเอเชีย (Ritchie & Roser, 2019)
▪ ประเทศไทย: คาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ผู้คนที่ใช้ชีวิตในมหานครกรุงเทพและเมืองใหญ่ในภูมิภาคจะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี คนเมืองเหล่านี้ก็จะมีวิถีชีวิตผูกโยงกับเมืองอื่น ๆ ในโลกมากขึ้น รายงานจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดว่าในประเทศไทยจะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 74.3 ในปี 2040 (รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย, 2562, p. 11)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪เศรษฐกิจในเมืองเติบโตมากเพราะขับเคลื่อนโดยกำลังซื้อของประชากรและการเข้ามาทำงานของแรงงาน โดยเมืองใหญ่จะเป็นตัวกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปี GDP เฉลี่ยของโลกกว่า 35% จะมาจากเมืองใหญ่ 100 เมือง (Global Trends 2030: The Future of Urbanization and Megacities, 2018)
▪ มีการเติบโตของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
▪ เทศบาลเมืองและรัฐบาลกลางต้องเผชิญความท้าทายในการแก้ปัญหาที่มาจากจำนวนประชากรในเมืองที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งปัญหาความแออัด ปัญหาคุณภาพชีวิต การเข้าไม่ถึงบริการรัฐและสาธารณูปโภค รวมถึงปัญหาสังคมที่ตามมา
▪ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของเมืองใหญ่ เกิดเป็นเมืองอัจฉริยะ (สุธี อนันต์สุขสมศรี, 2020)
▪ ชนบทต่างจังหวัดอาจจะขาดแรงงานจากการที่คนอพยพเข้าเมือง ทำให้พื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาและยิ่งขาดความเจริญ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการคมนาคมและการขยายตัวของเศรษฐกิจจะเอื้อให้ผู้คนในชนบทสามารถใช้ชีวิตแบบเมืองได้ง่ายขึ้น และผลักดันขอบเขตของความเป็นเมืองให้กว้างไกลออกไป