แนวโน้มด้านสังคม

การขยายตัวของชนชั้นกลาง

พิจารณาจากรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว หรือ Gross National Income (GNI) per capita ในแต่ละประเทศ โดยแบ่งประเทศออกเป็นสี่กลุ่มตามรายได้ คือ รายได้ต่ำ, รายได้ปานกลางในระดับต่ำ, รายได้ปานกลางในระดับสูง, รายได้สูง (World Bank Country and Lending Groups, 2021) ในขณะนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการเพิ่มขึ้นของ GNI ทำให้หลายประเทศเข้ามาอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลาง บ่งชี้ว่ารายได้ของประชากรในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่าชนชั้นกลางกำลังขยายตัว ประเทศไทยนั้นก็จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางในระดับสูง (Upper-middle income) เช่นกัน (ไทยเลื่อนชั้นเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง, 2554)