แนวโน้มด้านสังคม

การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) 

กระบวนการกลายเป็นเมือง ปรากฏการณ์เมืองหรือปรากฏการณ์นครขนาดใหญ่ขยายตัว ในเชิงสถิติวัดได้จากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่เมือง (อริสา จันทรบุญทาและจิรัฐ เจนพึ่งพร, 2018) แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร โครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุม สะดวก และราคาถูกลง ผลักให้ขอบเขตของความเป็นเมืองให้กว้างไกลออกไปเรื่อย ๆ ทำให้วิถีชีวิตแบบเมืองแพร่ขยายไปทั่วทุกพื้นที่