การประชุมระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาเพื่อการคาดการณ์วาระอนาคตและยุทธศาสตร์ อววน.

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาเพื่อการคาดการณ์วาระอนาคตและยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยเป็นการประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้งในรูปแบบออนไลน์และจัดประชุมในสถานที่จริง

ซึ่งการประชุมนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศึกษาและในสาขาต่าง ๆ ทอย่างหลากหลายร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนวโน้มสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของโลกและประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยควรวางแผน ตั้งรับผ่านการกำหนดวาระสำคัญและยุทธศาสตร์ของประเทศที่เหมาะสมต่อไป