การประชุมระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจังหวัดภูเก็ตต่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการประชุมระดมความคิดและรับฟังความคิดเห็น จากผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญ จังหวัดภูเก็ตต่ออนาคตเชิงยุทธศาสตร์ ของจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยการประชุมนี้เป็นไปเพื่อดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการคาดการณ์อนาคตและวาระสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบอนาคตของจังหวัดภูเก็ตในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ซึ่งการประชุมระดมความคิดเห็นครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการคาดการณ์วาระอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับพื้นที่จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ