ระดมความคิดเห็น FSMEs สงขลา – การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จังหวัดสงขลา

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยคณะวิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง

โดยได้รับเกียรติจากทุกท่าน ดังต่อไปนี้:

– คุณปาริชาด สอนสุภาพ ผู้ก่อตั้งและสมาชิกกลุ่ม Ecotourism Songkhla Thailand [FB: @ecotourismsongkhla]
– คุณสุรศักดิ์ ศิริโวหาร ประธานกลุ่มสงขลาบาติก OTOP [FB: @สงขลาบาติก]
– คุณวรนล ฐิตินันทกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Tuber Thailand [FB: @tuberthailand]
– คุณธีรภัทร สินทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บนเมฆ จำกัด [FB: @BONMEK]
– ดร.ฤทธิชัย จิตภักดีบดินทร์ ผุ้ก่อตั้ง My Health Group Co., Ltd.
– คุณธัชพล วิบูลย์พันธุ์ รองประธานโครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดสงขลา
– YEC สงขลา [FB: YEC Songkhla]
– คุณไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธาน บริษัท สงขลาพัฒนาเมือง จำกัด [FB: @สงขลาพัฒนาเมือง]
– คุณปานเทพ สุวรรณมาลา ผู้จัดการและประธานวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง
– ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์