การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จังหวัดอุดรธานี

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
โดยคณะวิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง
 
โดยได้รับเกียรติจากทุกท่าน ดังต่อไปนี้:
– คุณไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเรือเพื่อการท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านเดียม 
– คุณนกน้อย ชินวงษ์ รองปะธานกลุ่มฯ 
– คุณเพชร  จันทรเสนา กลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์จากบัวแดงบ้านเดียม
– คุณจิรพร  สุขรมย์ กลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์จากบัวแดงบ้านเดียม
– คุณสุชิด อุดชาชน กลุ่มเครือข่ายเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
– คุณวิไล ยาตุนุเคราะห์ กลุ่มเครือข่ายเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง
– คุณอภิชาติ พลบัวไข ศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก
– คุณปารณีย์ ลิมปะธราสิทธิ์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) จ.อุดรธานี                  
– อาจารย์ก่อคเณศ รุ้งสันเทียะ ผู้ก่อตั้งอ้วนกลม แฮปปี้ฟาร์ม อุดรธานี  
 
และยังได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี, กลุ่มYoung F.T.I. Udonthani, กลุ่ม กลุ่ม YEC (Young Entrepreneur chamber of commerce) และหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในการเข้าร่วมประชุมกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
– พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตฯ (ประธาน บริษัท ช. นิยม จำกัด)
– คุณอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตฯ (บริษัท เทคโนโลยีอีสานเหนือ จำกัด)
– คุณสุกัญญา อุดมสิทธิกร รองประธานสภาอุตฯ (บริษัท อิมเพรสชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)
– คุณนพณัช กีรติรัฐกร เลขาธิการสภาอุตฯ (บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย 2000 จำกัด)
– คุณชาตรี โอฬารอุ้มบุญ ประธานกลุ่ม Young F.T.I. (บริษัท ดักกี้ พลัส จำกัด)
– คุณไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
– คุณสรายุทธ์ คงประสานกาล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
– คุณธีรวัฒน์ คุณะปุระ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
– คุณธีรภัทร์ คุณะปุระ เลขาธิการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
– คุณมีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี