การฝึกอบรมพัฒนาทักษะผู้นำในอนาคต หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการคาดการณ์อนาคต

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะผู้นำในอนาคต หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการคาดการณ์อนาคต “Future Thinking and Design for Phuket Future Leader”

ภายใต้โครงการการคาดการณ์วาระอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ พาโก้ ดีไซด์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA
สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกันทั้งหมด เริ่มจากการคิดเชิงออกแบบ การบริหารที่พร้อมกับอนาคต การกวาดสัญญาณปัจจัยกำหนดอนาคต การคาดการณ์อนาคตที่เป็นไปได้และสำคัญ การสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่ออนาคต การคัดเลือกวาระและโอกาสสำคัญจากอนาคต และการออกแบบเป้าหมายและทางเลือกสำหรับอนาคต ซึ่งเป็นการนำเครื่องมือเพื่อทำกิจกรรม (Workshop) ในการคาดการณ์อนาคตในแต่ละฉากทัศน์ รวมถึงแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์สมัยใหม่ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ภาพอนาคตได้