การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight Workshop) เพื่อคาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight Workshop) เพื่อคาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ แอปพลิเคชั่น Zoom

ซึ่งการประชุมนี้เป็นหนึ่งโครงการจัดทำภาพฉายอนาคต (Scenario Foresight) เพื่อคาดการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ ๒ โดยการประชุมนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาในช่วงเช้าและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดทักศะด้านการจัดทำภาพฉายอนาคตและเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการในขั้นตอนแรกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำภาพฉายอนาคตและเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้แก่ทางสดช. ต่อไป

โดยในช่วงเช้า ได้มีการเสวนาในหัวข้อ: ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกและประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้

  • ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bitkub กรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย
  • รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • รศ. ดร.ดนุวัศ สาคริก อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (DAD) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

และในช่วงบ่ายนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นในประเด็น “ปัจจัยที่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกและประเทศไทย” และประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติวิธีการพัฒนา Scenario Foresight สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมทั้งหมดโดย

  • ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ผศ.ดร.ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย Future Tales Lab by MQDC