การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จังหวัดเชียงใหม่

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
โดยคณะวิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลและระดมความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง
 
โดยได้รับเกียรติจากทุกท่าน ดังต่อไปนี้
o คุณประมาณ จรูญวาณิชย์  ผู้จัดการบริษัท YoRice สาเกหวานไร้แอลกอฮอล์และโคจิจากข้าวไทย
o คุณภราดล พรอำนวย ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท YoRice
o คุณลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน เชียงใหม่ 
o คุณศุภกร สันคนาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง LONG GOY แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นล้านนา 
o รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ สาครวาสี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
o คุณมณฑนี สุวรรณทวีโชค วิสาหกิจชุมชนสันทรายซิสโก้ 
o คุณวิศณุ  วิเศษสิงห์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
o คุณสุจิน เกิดอาชาชาญ กรรมการด้านดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่
o คุณปรกฤษฎ์ สายหัสดี ประธาน YEC (Young Entrepreneur Chamber of Commerce) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
o คุณสุทธิวรรณ ตระกูลทอง สมาชิก YEC
o คุณณธีวัชร ตาคำ ประธานบริษัท บัดดี้โกล จำกัด และสมาชิก YEC
o คุณชิโนภาส อุดมผล ประธานบริษัท เกรเดียนท์ กรุ๊ป จำกัด และสมาชิก YEC