การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายเพื่อประกอบโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” จังหวัดชลบุรี

เสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์สำหรับการเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”  ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
โดยคณะวิจัยได้ดำเนินการลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างดียิ่ง
 
โดยได้รับเกียรติจากทุกท่าน ดังต่อไปนี้:
o คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
o คุณณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
o คุณพชร เจนจิรวัฒนา ประธาน Young FTI ชลบุรี         
o คุณศุภัช ศัพทเสน ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
o คุณภูวิช บุญนาคกัลยากร  I-Destiny Crafts จักสานพนัสนิคม และ เครือข่าย Local Create Hub พนัสนิคม 
o คุณพีรศักดิ์ ชาญชัยวิทยา เจ้าของกิจการ rPod Coworking Space และเครือข่ายพัทยา สตาร์อัพ 
o คุณชัยรัตน์ รัตโนภาส นายกสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก