การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมทางการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงชุดของความหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณค่าร่วมของสมาชิกหน่วยทางการเมืองที่กำกับกระบวนการของระบบการเมือง หรือพฤติกรรมของตัวแสดงในระบบการเมือง (Winkler, 2020) ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 3 ตัวแบบหลัก ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (parochial) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (subject) และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participant) ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของระบบการเมืองหนึ่งถูกประกอบสร้างจากดุลยภาพระหว่างตัวแบบเหล่านี้ (Almond & Verba, 1963, pp.17-20) ฉะนั้น การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการวิวัฒน์หรือเปลี่ยนแปลงดุลยภาพดังกล่าวไปสู่ดุลยภาพใหม่