แนวโน้มด้านสังคม

การเพิ่มขึ้นของคู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรและคนโสดที่ไม่มีบุตร (DINK and SINK) 

DINK และ SINK ย่อมาจาก Dual Income No Kids and Single No Kids แปลความหมายได้ว่า DINK เป็นคู่รักหรือคู่แต่งงานที่มีรายได้ทั้งสองคนและไม่มีบุตรหรือเลือกที่จะไม่มีบุตร (Kagan, 2021) ส่วน SINK นั้นคือคนโสดที่ไม่มีบุตร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะคนรุ่นใหม่ไม่นิยมมีลูก เพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปและการตกต่ำของเศรษฐกิจที่ทำให้หลายคนไม่มีความมั่นคงทางการเงินและการงาน (พงศ์ธร ยิ้มแย้ม และ โอมศิริ วีระกุล, 2019), (ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์และคณะ, 2563)