ข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA)

ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ โครงสร้างหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลแล้ว จะช่วยให้สามารถสรุปข้อเท็จจริงและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในมิติต่าง ๆ และการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ (Gartner, n.d.) 

แนวโน้มในอนาคต 

▪ ปริมาณข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดจาก 40 เซตตาไบท์ (zettabyte) ใน ค.ศ.2020 เป็นประมาณ 175 เซตตาไบท์ภายใน ค.ศ.2025 เนื่องจากประชากรโลกจะใช้งานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things, IoT) แพร่หลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Khvoynitskaya, 2020a)
▪ ข้อมูลดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะถูกจัดเก็บบนระบบคลาวด์ (cloud) เพิ่มขึ้น โดยประมาณครึ่งหนึ่งน่าจะถูกย้ายไปจัดเก็บบนคลาวด์สาธารณะภาย ใน ค.ศ.2025 (Ibid.) ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมโยงถึงข้อมูลได้กว้างขวางและสะดวกยิ่งขึ้น
▪ ข้อมูลดิจิทัลจะมีโครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่นมากขึ้น
▪ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีควอนตัม อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ให้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
▪ ขนาดตลาดของข้อมูลขนาดใหญ่ทั่วโลกจะขยายตัวจากมูลค่า 1.58 แสนล้านเหรียญสหรัฐใน ค.ศ.2020 เป็นประมาณ 2.68 แสนล้านเหรียญสหรัฐภายใน ค.ศ.2026 โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 12 ต่อปี (Market Data Forecast, 2021)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ เอื้อให้ผู้ผลิตเข้าใจและคาดการณ์แนวโน้มตลาดได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตและการทำงาน จึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาด
▪ เสริมสร้างสมรรถนะของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งและปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะเพิ่มผลิตภาพของแรงงานทักษะขั้นสูง แต่อาจส่งผลให้แรงงานขั้นกลางถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น
▪ กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเศรษฐกิจแพลตฟอร์มในประการหลัง จะส่งผลให้แรงงานมีความมั่นคงทางอาชีพและได้รับสวัสดิการการทำงานลดลง
▪ เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น และทำลายภาวะนิรนามในปริมณฑลสาธารณะ
▪ เพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายและจัดบริการสาธารณะอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ แต่นโยบายก็อาจละเลยผล-ประโยชน์ประชากรบางกลุ่ม หากข้อมูลเอนเอียง
▪ กดดันให้พรรคการเมืองและรัฐบาลต้องเสนอนโยบายแบบมีข้อมูลรองรับอย่างล้นเกิน ซึ่งจะเชิดชูแต่เพียงผลประโยชน์และชุดคุณค่าที่สอดคล้องกับข้อมูล เช่น เสรีนิยมใหม่ แล้วด้อยค่าผลประโยชน์และชุดคุณค่าอื่น ในระยะยาว พัฒนาการเช่นนี้จะเป็นอันตรายต่อบูรณภาพของสังคมและความชอบธรรมของระบบการเมือง
▪ เพิ่มอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของรัฐและบรรษัทที่สามารถควบคุมการไหลเวียนข้อมูล