งานสัมมนา Thailand’s Digital Economy: ภาพฉายอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “𝙏𝙝𝙖𝙞𝙡𝙖𝙣𝙙’𝙨 𝘿𝙞𝙜𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙀𝙘𝙤𝙣𝙤𝙢𝙮 𝙎𝙘𝙚𝙣𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙁𝙤𝙧𝙚𝙨𝙞𝙜𝙝𝙩: ภาพฉายอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย” ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนาคตศึกษา และเสวนาถึงเส้นทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผ่านการใช้เครื่องมือจากศาสตร์อนาคตศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการการจัดทำภาพฉายอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย
 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศไทย:
 
🔹️ดร.อธิป อัศวานันท์ | ผู้อำนวยการ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
 
🔹️ ดร.อติชาต พฤติกัลป์ | Executive Director Asian Institute of Digital & Innovation (AIDI)
 
🔹️คุณไผท ผดุงถิ่น | ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้บริหาร BUILK ONE GROUP
 
🔹️พล.ต.ต. นิเวศน์ อาภาวศิน | ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์