งานสัมมนาวิชาการ ด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ The 2nd THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2023

สิ้นสุดไปแล้วสำหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษาครั้งที่ 2 “Thailand Futurist Conference 2023: Transforming to Resilient Future” โดยในงานดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านอนาคตศึกษาและการนำไปใช้งานในแขนงต่างๆ ทั้งด้านธุรกิจ การออกแบบนโยบายสาธารณะ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่สืบเนื่องจากเทคโนโลยีชีวภาพ

งานนี้จะสำเร็จลุล่วงลงไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนของท่านวิทยากรทุกท่าน Professor Rene Rohrbeck, Dr. John A. Sweeney, Associate Professor Sarah Cheah และคุณภัทรเสฏฐ หนุนภักดี และท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยี ได้แก่ คุณมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม, ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ และดร. อัญชลิสา แต้ตระกูล

และความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านจาก NIA : National Innovation Agency, Thailand NIDA Thailand
ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเรา หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรมวิชาการด้านอนาคตศึกษาและงานประชุมวิชาการครั้งต่อๆไป
.
.
We are proud to announce that 2nd Thailand Futurist Conference 2023 “Transforming to Resilient Future” has successfully concluded. Visionaries and thought leaders from all over Thailand and across the globe gathered to share their expertise and the know-how of foresight application in many fields to guide participants on how we can shape the future.
This conference is made possible thanks to our esteemed speakers Professor René Rohrbeck, Associate Professor Sarah Cheah, Dr. John A. Sweeney, and Mr. Phattharaset Noonpuckdee. And with experts in Tourism and Technology including Mr. Mongkol Vimolrut, Mr. Bhummikitti Ruktaengam, Dr. Tyn Tawitaranond and Dr. Unchalisa Taetragool
We would also like to thank our participants who have taken the time to join us in sharing and exchange knowledge and experience. We are looking forward to see you all again at our next collaboration on foresight and Future Studies