แนวโน้มด้านเทคโนโลยี

จีโนมิกส์ (Genomics) 

การศึกษารหัสพันธุกรรมทั้งหมดหรือจีโนม (genome) ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์ รวมถึงการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างยีน (gene interaction) ด้วยกันเอง และระหว่างยีนกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถใช้ศึกษาโรคที่มีความซับซ้อน (complex diseases) ที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง