ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกและประเทศไทย ผ่านมุมองของผู้ประกอบการดิจิทัล

บันทึกการประชุมเสวนา “ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกและประเทศไทย” วันที่ 20 ส.ค. 64 บรรยยายโดย ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี