พลังงานสีเขียว (GREEN ENERGY)

พลังงานสีเขียว (Green Energy) หรือพลังงานสะอาด คือพลังงานหรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งมาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (ณิชชา บูรณสิงห์, n.d.) หรืออาจจะเรียกได้ว่า ‘พลังงานหมุนเวียน’ เพราะนำมาจากแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ น้ำ (อัจฉริยา สุริยะวงค์. 2556) การนำพลังงานสีเขียวมาใช้เป็นผลมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและสภาวะโลกร้อน เป็นทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยแก๊สคาร์บอน บริหารให้การเกิดขยะเป็นศูนย์และลดการใช้พลังงาน 

แนวโน้มในอนาคต 

▪ พลังงานสะอาดและการแก้ปัญหาโลกร้อนเป็นหนึ่งใน 2030 SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ของ UN ที่ทุกประเทศสมาชิกมุ่งผลักดันทำให้ได้ภายในอีก 10 ปี
▪ ทั้งยุโรปและเอเชียในตอนนี้ต่างมีศักยภาพในการนำพลังงานสะอาดมาใช้ คาดว่าภายในปี 2023 โซล่าเซลล์ (PV) ลม และพลังงานน้ำจะสามารถผลิตไฟฟ้า ได้ประมาณ 70% ของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลก (Seckin Salvarli & Salvarli, 2020)
▪ สำหรับประเทศไทยเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศมากขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าไทยมีอัตราการใช้พลังงานทดแทน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานจากขยะ ก๊าซชีวภาพ) เพิ่มขึ้นด้วยอัตราร้อยละ 10 ต่อปี และมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายที่ร้อยละ 30 ในปี 2037 (กระทรวงพลังงาน, 2563)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ เกิดการลงทุนด้านพลังงานสะอาด มีการผลิตสินค้าและบริการ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า การเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า
▪ การปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาดที่กำลังขยายตัวจะทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ จำนวนมาก ตัวอย่างคือ ประเทศออสเตรเลียคาดว่าจะมีงานเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ตำแหน่งจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด (5 Ways Renewable Energy Is Set to Change Your Future, 2020)
▪ ประชาชนมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากโอกาสในการเข้าถึงงานที่เพิ่มมากขึ้น ดังที่กล่าวถึงไปในภาคธุรกิจว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดจะให้เกิดการสร้างงานและตำแหน่งงานใหม่มากขึ้น (Kumar, 2020)
▪ แต่ภาคธุรกิจอาจไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการใช้พลังงานสะอาดและปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารให้ใช้พลังงานสะอาดได้ ลงทุนรวมถึงไม่มีการผลักดันและสนับสนุนจากรัฐ
▪ ภาครัฐบาลต้องวางแผนนโยบายระดับชาติเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐและประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทนที่พลังงานฟอสซิล