งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ The 1st THAILAND FUTURIST CONFERENCE 2021

ภาพบรรยากาศจากงานประชุมวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท

เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกิจกรรมภายใต้งานประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาเป็นพิธีกล่าวเปิดงาน ในช่วงการเสวนา มีวิทยากร 3 ท่านที่มาร่วมแสดงทัศนะและให้ความรู้ ได้แก่

🔹️ คุณอมฤต ฟรานเซน (ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

🔹️ ดร.อติชาต พฤติกัลป์ (ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

🔹️รศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สิทธิ์ สุนทรายุทธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับท่านที่ต้องการรับชม VDO การเสวนาย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ช่อง Youtube ของเรา
https://www.youtube.com/playlistlist=PLD53eASycSrugUw0cFXmo6aOdgyM9MHue