มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้…เมื่อกลไกรัฐกำหนดให้ต้องพลิกโฉมก่อนกลไกตลาด

… จากสถิติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศเกาหลีใต้ พบว่า เกาหลีใต้ เป็นประเทศอันดับหนึ่ง ที่มีอัตราการเกิดน้อยที่สุด ในเอเชียตะวันออก ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้มีการคาดการณ์จำนวนนักศึกษาไว้ว่า ในปี 2023 จะมีนักศึกษาเข้าเรียนลดลง 160,000 คน เมื่อเทียบกับปี 2013 การลดลงของจำนวนนักศึกษา นำมาซึ่งการแข่งขันในการดึงดูดนักศึกษา และการละเลยคุณภาพของมหาวิทยาลัย ปัญหาเหล่านี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเกาหลีใต้ ได้กำหนดนโยบายใหม่ในการลดจำนวนมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คุณภาพมากขึ้น โดยการประเมินผลจากการดำเนินงาน หากมหาวิทยาลัยใดไม่ผ่านมาตรฐาน ก็จะถูกปรับลดโควตาการรับนักศึกษา งบประมาณสนับสนุน และต้องปรับปรุงการดำเนินงานตามผลประเมินที่ได้รับ (เกรด A – E) ซึ่งมหาวิทยาลัยที่ได้รับคะแนนในระดับต่ำที่สุด (E) ติดต่อกัน 2 ปี จะถูกปรับให้เป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษา และสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาออกสู่ประชาชนทั่วไป และเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มากกว่ากลุ่มคนหนุ่มสาว

จากการประเมินสุดเข้มข้นที่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 มาจนถึงบัดนี้ ผลักดันให้มหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ ที่อยู่จำนวนมากถึง 430 แห่ง ต่างต้องมีการยกเครื่องครั้งใหญ่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยของตนเองยังเปิดสอนอยู่ได้ มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้จึงเร่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในการส่งเสริมคุณภาพบุคลากร ปรับหลักสูตรการสอน และเปิดคณะใหม่ที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นจุดขายสำคัญของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างภาพลักษณ์และการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจำนวนมาก ได้ร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมในประเทศในการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Foresight) ถึงตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการในอนาคตและจัดตั้งคณะดังกล่าวเพื่อรองรับ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมออกแบบหลักสูตรการศึกษา และทำข้อตกลงในการจ้างงาน

แนวคิดการปรับเปลี่ยนจำนวนมหาวิทยาลัย หรือ Transformation ของเกาหลีใต้ในครั้งนี้ เปรียบเหมือนการยิงปืนนัดเดียวแล้วได้นกกลับมาหลายตัว ผลที่เกิดขึ้นนั้น นอกจากจะช่วยสร้างทั้งสมดุลของจำนวนมหาวิทยาลัยและจำนวนนักศึกษา รวมถึงยกระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่เกาหลีใต้ได้เคยสร้างชื่อเสียงไว้ และสามารถผลิตแรงงานที่ตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่รัฐบาลเกาหลีใต้ ‘มีความกล้าและเลือกที่จะยอมรับการปิดตัวลงของสถาบันการศึกษา’ ซึ่งถือเป็นความท้าทายในอนาคตที่ต้องจับตามองว่าการยอมที่จะให้มีการปิดตัวของมหาวิทยาลัย จะทำให้วงการอุดมศึกษาของเกาหลีใต้รับมือกับจำนวนนักศึกษาที่น้อยลงอย่างมีคุณภาพ หรือคุณภาพจะลดน้อยลงตามจำนวนมหาวิทยาลัยที่หายไป

บทความโดย
นางสาวนรินทร์สิรี เชียงพันธ์
Future Intelligence & Strategy Unit (FuturISt)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  • อ้างอิงเรื่องจำนวนนักศึกษาปี 2013-2023 และจำนวนมหาวิทยาลัย
    กระทรวงศึกษาธิการประเทศเกาหลีใต้. (ม.ป.ป.). Higher Education. ค้นจาก Ministry of Education: http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=020105&s=english
  • อ้างอิงเรื่องการประเมินมหาวิทยาลัย (เกณฑ์การประเมิน และปีที่ประเมิน)
    BYUN, H. (2018). The Evaluation of Higher Education Restructuring in Korea: Problems and Suggestions for Improvement. 名古屋高等教育研究, (18), 223-244.