สภาวะโลกร้อน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลก ไม่สามารถระบายความร้อน ที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติ เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เช่น คาร์บอนไดอ็อกไซต์ (CO2), CFCs ในชั้นบรรยากาศ มากกว่าปกติจึงทำให้ชั้นบรรยากาศโลก กักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น (Shaftel, 2021) และทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป (การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คืออะไร ?, n.d.) 

แนวโน้มในอนาคต 

▪ ประชาคมโลกต่างเห็นถึงความสำคัญและเร่งด่วนของปัญหานี้ ใน 2030 SDGs (เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน) ข้อที่ 13 ได้ตั้งให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขและกว่า 195 ประเทศได้ลงนามใน Paris Agreement เพื่อแก้ปัญหานี้ ประเทศใหญ่อย่างจีนก็มีเป้าหมายลดการปล่อย CO2 ให้เหลือศูนย์ภายปี 2603
▪ บ่งชี้ว่าสภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ในระดับโลกที่ทุกประเทศเร่งแก้ไขและมีแนวโน้มว่า การร่วมมือของนานาชาติอาจส่งให้สภาวะโลกร้อนบรรเทาความรุนแรงลง
▪ แต่ข้อมูลก็ได้บ่งชี้ว่าสถานการณ์ยังไม่มีการเปลี่ยนไปในทางดี โดยปี 2020 ก็ยังเป็นปีที่อุณหภูมิสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1880 (Brown, 2021) แม้ว่า COVID19 จะทำให้การปล่อยแก๊ส CO2 ลดลงถึง 7% ก็ตาม

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ ในระยะยาวอาจทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมถาวรในพื้นที่บริเวณชายฝั่งและที่ราบลุ่ม ทำให้เมืองท่าสำคัญๆเสียหายและอาจจะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นครั้งใหญ่ มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จะมีประชากรโลกกว่า 143 ล้านคนต้องอพยพย้ายถิ่นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Podesta, 2019) ซึ่งประเทศไทยเองก็อยู่ในพื้นที่ ๆ ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งอย่างกรุงเทพและจังหวัดในภาคกลาง
▪ นำไปสู่การขาดแคลนทรัพยากรอาหาร เพราะผลผลิตการเกษตรเสียหายและลดลงรวมถึงพื้นที่ในการเพราะปลูกเสียหายจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ในประเทศไทย TDRI ได้วิจัยว่าภาวะฝนแล้งในประเทศไทยนั้นสัมพันธ์กับค่าความผิดปกติของผลผลิตเกษตร (Yield Anomaly) และพบว่า เมื่อไรที่มีภาวะฝนแล้ง ผลผลิตเกษตรที่สำคัญของไทยและเอเชียโดยเฉพาะข้าวโพดจะลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ อ้อยและข้าว (พัวพงศกรและคณะ, 2015)
▪ เกษตรกรไทยจะเผชิญความเสียหายต่อวิถีชีวิต การเงินและถิ่นที่อยู่
▪ ประชากรในประเทศจะประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหารและอาหารราคาแพง
▪ มีการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อแก้ปัญหาการปล่อยแก๊ส CO2 สาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อน