อนาคตเศรษฐกิจดิจิทัล ในมุมมองนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

บันทึกการประชุมเสวนา “ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกและประเทศไทย” วันที่ 20 ส.ค. 64 บรรยยายโดย ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี