แนวคิดความจริงแท้ (AUTHENTICITY)

แนวคิดที่แบรนด์ หรือธุรกิจกำหนดขอบเขต ที่ให้ผู้บริโภคมองว่าธุรกิจมีความซื่อสัตย์ และความจริงต่อตนเอง และผู้บริโภคมากน้อยเพียงใด และเพื่อสนับสนุน ให้ผู้บริโภคมีความจริงใจต่อตนเองมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ สามารถให้ความหมายในหลายรูปแบบแตกต่างไป ตามบริบทที่นำไปใช้ (Jonatan Södergren, 2021)

แนวโน้มในอนาคต 

▪ การบริโภคที่ชาญฉลาดกำลังเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคประมาณ 78% ทั่วโลกเชื่อว่าแบรนด์สามารถสนับสนุนสิ่งที่ดีและสร้างรายได้ไปพร้อม ๆ กันได้ และขณะนี้มีคนจำนวนมากขึ้นที่เต็มใจจ่ายให้กับแบรนด์ที่ดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ (59%) มากกว่าแบรนด์ที่ มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ (45%) นักการตลาดต้องมั่นใจว่าความรับผิดชอบคือหัวใจของการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนหนุ่มสาวที่มีแนวโน้ม และมีความเต็มใจในการจ่ายเงินให้กับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบมากกว่าคนรุ่นก่อน (Ipsos Global Trends, 2020)
▪ บริษัทต่างๆ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงบทบาทของความเป็นผู้นำในการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สามในสี่ของผู้บริโภคในอังกฤษคาดหวังให้ซีอีโอสร้างจุดยืนในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท 76% ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 72% และพนักงาน 76% นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการยืนหยัดในประเด็นความขัดแย้งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล 48% หรือมีความสำคัญต่อมุมมองและความเชื่อส่วนตัวของพวกเขา 43% (Michael Hartt, 2019)

ผลกระทบต่อประเทศไทย  

▪ แนวคิดความจริงแท้เป็นการสร้างความตะหนักถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่แน่ว่าการผลิตสินค้าจำนวนมากๆอาจจะหายไปในอนาคต เปลี่ยนเป็นการผลิตเมื่อเกิดความต้องการสินค้าแทน
▪ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในหลายๆแบรนด์เปลี่ยนไป มีความรักโลก รักสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาทางสังคมมากขึ้น
▪ หลายธุรกิจอาจมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ในแง่ของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงเป็นส่วนนึงในการขับเคลื่อนทางสังคมโดยเฉพาะทางความคิด
▪ ธุรกิจมุ่งน้นการทำการตลาดเพื่อรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เนื่องจากความคาดหวังของผู้บริโภคสูงขึ้นกว่าเดิม ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มีความกังวลเกี่ยวกับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รูปแบบการขนส่ง และผลิตภัณฑ์ใช้ซ้ำได้ ความกังวลเหล่านี้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อน ร่วมถึงการกระทำที่เรียกร้องและลงมือทำเองของนักเคลื่อนไหวได้พัฒนาและถ่ายทอดไปสู่การใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้น
▪ เป็นโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็ก SME เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กเจ้าของธุรกิจจึงสามารถถ่ายทอดความเป็นตัวตนของธุรกิจให้ลูกค้าได้โดยตรง (Gregg Schwartz, 2019)