แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ให้อะไรกับประชาชน ในมุมมองของนักยุทธศาสตร์ – ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์

ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ Digital Thailand หรือการเป็นประเทศที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้นั้น ภาครัฐได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในวาระแรก ได้เริ่มมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
.
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในช่วง 5 ปีแรกนี้ ให้ผลลัพธ์อะไรบ้าง ประชาชนได้ประโยชน์จากแผนพัฒนาฯอย่างไร และระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ หนึ่งในวิทยากรจากงานเสวนา “เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ได้แสดงทัศนะไว้ว่า
.
“…จุดเปลี่ยนสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลฯ ก็คือช่วงหลังโควิด-19 มันเป็นบททดสอบใหญ่ว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้มันเพียงพอต่อการตอบรับสถานการณ์หรือเปล่า เราเห็นประชาชน บริษัทเอกชนที่ปรับตัวได้ เราเห็นคนทำการค้าออนไลน์ มีแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เกิดขึ้นมา แต่ขณะเดียวกัน เราก็เห็นคนที่เข้าไม่ถึง บริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวได้ เราเห็นนักเรียนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเรียนหนังสือ เราเห็นคนที่โดนหลอกจากภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๆ มันก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเช่น Digital Literacy อะไรเหล่านี้ ก็อาจจะยังมีคนที่เข้าไม่ถึง และยังไม่มีมาตรการรับมือกับภัยใหม่ ๆ เหล่านี้…”
 
= = = = = = = = = =
อ่านบทความอื่น ๆ และสนใจปรึกษาข้อมูลแนวคิดการมองอนาคตเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : FuturISt@NIDA
Blockdit : FuturISt@NIDA (blockdit.com)
Line : @futurist