โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลการพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์รองรับอนาคต : มิติด้านความมั่นคง

ปีที่ได้งบประมาณ: 2560

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
  • เพื่อศึกษา และถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบแบบ และวิธีการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในเรื่องดังกล่าวในระดับสากล
  • เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และกลไกการวางยุทธศาสตร์อนาคต (Future Lab) ในมิติด้านความมั่นคงสำหรับประเทศไทย
  • เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและพัฒนาศักยภาพการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และกลไกการวางยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต ให้กับบุคลากรของสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight)
  • คู่มือเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ในมิติความมั่นคง
  • โมเดลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ และการวางยุทธศาสตร์อนาคต