โครงการคาดการณ์วาระอนาคตและยุทธศาสตร์ อววน. ในระดับประเทศและระดับพื้นที่

ปีที่ได้งบประมาณ: 2564

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สอวช.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อค้นหาและกำหนดวาระสำคัญของประเทศไทยและพื้นที่ตัวอย่าง (จังหวัดภูเก็ต) ในอนาคต เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
  • และเพื่อนำวาระสำคัญนั้นมาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำนโยบายและวางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม รวมไปถึงเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมต่อไป

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • องค์ความรู้ด้านแนวโน้ม แนวโน้มสำคัญและความไม่แน่นอนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศไทยและพื้นที่ตัวอย่าง (จังหวัดภูเก็ต) ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า
  • ภาพฉายอนาคต 4 ฉากทัศน์ของประเทศไทยในระยะ 10 ปีข้างหน้า และ ภาพฉายอนาคต 4 ฉากทัศน์ของพื้นที่ศึกษา (จังหวัดภูเก็ต) ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
  • วาระเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับประเทศคือ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” และผลการวิเคราะห์วาระเชิงยุทธศาสตร์ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางดำเนินการ
  • วาระเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือ “การบริการมูลค่าสูง” และผลการวิเคราะห์วาระเชิงยุทธศาสตร์ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแนวทางดำเนินการในระดับพื้นที่

ซึ่งทางสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ที่มีหน้าที่สำคัญในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศจะได้นำองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์อนาคต ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางดำเนินการที่ได้นี้ไปเป็นฐานในการกำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป