โครงการจัดทำภาพฉายอนาคตเพื่อคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ระยะที่ 2

ปีที่ได้งบประมาณ: 2564

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อสร้างภาพฉายอนาคต ของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า

  • เพื่อคาดการณ์ และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน

  • และเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลไทย โดยเป็นการต่อยอดจากองค์ความรู้ของฉากทัศน์อนาคตข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยอนาคตที่เป็นไปได้ อนาคตที่เป็นไปได้ที่พึงปรารถนา และอนาคตที่เป็นไปได้ที่ไม่พึงปรารถนา ซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นนำเสนอแก่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การวางแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้สามารถมุ่งสู่อนาคตที่พึงปรารถนา และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาพอนาคตอันไม่พึงปรารถนาได้

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • องค์ความรู้ด้านกระบวนการการจัดทำภาพฉายอนาคต
  • ภาพฉายอนาคต 4 ฉากทัศน์ของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะ 5 ปี
  • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จะนำองค์ความรู้จากภาพฉายอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในระยะ 5 ปีและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและการวางนโยบายรวมถึงการดำเนินการโครงการวิจัยต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้การจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุภารกิจที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายภาพรวมด้านดิจิทัลของประเทศไทยและสามารถแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้