โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศาสตร์ ปี 2564ร่วมกับสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI)

ปีที่ได้งบประมาณ: 2564

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของนักอนาคตศาสตร์ นักกลยุทธ์ นักนโยบายและแผน  รวมถึงนักวิจัยผู้สนใจด้านการมองอนาคต ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการมองอนาคต และผลงานด้านอนาคตศาสตร์ รวมถึงเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักอนาคตศาสตร์ไทยและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานด้านอนาคตศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • งานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Futurist Conference 2021)
  • วารสารสรุปงานสัมมนาวิชาการด้านอนาคตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st Thailand Futurist Conference 2021)