โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนจากมุมมองผลประโยชน์ของประเทศไทยสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ปีที่ได้งบประมาณ: 2563

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อสังเคราะห์ความต้องการ ปัญหา ข้อจำกัด  และเป้าหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประชาคมอาเซียน ทั้งในด้านมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม
  • เพื่อบ่งชี้ และสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของอาเซียนในมิติต่างๆ และวิเคราะห์เชิงลึกถึงสถานการณ์ แนวโน้ม พัฒนาการ และผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวทั้งจากเอกสารและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
  • ระดมความคิดเพื่อจัดกลุ่มปัจจัย ทางเลือกการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่สำคัญ วิเคราะห์ฉากอนาคตที่เป็นไปได้ทั้งหมด และวิเคราะห์ภาพอนาคตที่ปรารถนาของประเทศไทย
  • เพื่อพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดการใช้แพลตฟอร์มเพื่อออกแบบภาพอนาคตของอาเซียนจากมุมมองผลประโยชน์ของประเทศไทยสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • คู่มือการวิเคราะห์ภาพอนาคตของอาเซียนทั้งในด้านมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม
  • ภาพอนาคตเชิงของอาเซียนทั้งในด้านมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคม