โครงการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม สาขาด้านการท่องเที่ยวและบริการ และสาขาด้านการ Future Living, Lifestyle, and City

ปีที่ได้งบประมาณ: 2563

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ภาพอนาคต และการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) สำหรับอนาคตของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
  • เพื่อยกระดับทักษะการนำองค์กรตามแนวคิดองค์กรที่มีความคล่องตัว (Agile Organization) สำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ
  • กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะวิเคราะห์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่นที่ 2 สาขา Future Living, Lifestyle and City
  • ผู้บริหารระดับสูงมากกว่า 30 องค์กร ได้รับการเสริมสร้างทักษะผู้นำสำหรับโลกอนาคต ทั้งการวิเคราะห์ภาพอนาคต(Foresight) การวางยุทธศาสตร์สำหรับภาพอนาคต (Strategic Foresight) และการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Transformation) สำหรับวางกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว (Agile Organization) สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ