โครงการจ้างจัดการสัมมนา STI Foresight Workshop and Conference 2019 “Foresight Tools for National Policy Formulation”

ปีที่ได้งบประมาณ: 2562

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อจัดงาน STI Foresight Workshop and Conference 2019 “Foresight Tools for National Policy Formulation” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างขีดความสามารถด้านคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคตหรือ foresight แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายของประเทศไทยและผู้สนใจ
  • เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในแวดวงนโยบายและวิชาการ ตลอดจนภาคประชาสังคมถึงความสำคัญและประโยชน์ของสาขาความรู้ด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคตหรือ foresight
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคการวางแผน นโยบาย ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีอนาคต
  • เพื่อเป็นการประกาศการเริ่มต้นกิจกรรมของ STI Policy Lab เพื่อความตื่นตัวของสาธารณชนในอนาคต

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • งานสัมมนาเชิงวิชาการและจัดกิจกรรม STI Foresight Workshop and Conference
    2019 “Foresight Tools for National Policy Formulation”