โครงการการพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ปีที่ได้งบประมาณ: 2565

หน่วยงานผู้ให้งบประมาณ / ทุน: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์การคาดการณ์อนาคตของวิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เพื่อสำรวจ และวิเคราะห์ความต้องการเครื่องมือ และระบบการคาดการณ์อนาคตของวิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เพื่อออกแบบและพัฒนาร่างเครื่องมือและระบบการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน สตาร์ทอัพ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลลัพธ์ที่ได้ :

  • องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการคาดการณ์อนาคตของผู้ประกอบการไทย
  • องค์ความรู้เกี่ยวกับความคาดหวังต่อเครื่องมือและระบบการคาดการณ์อนาคตของผู้ประกอบการไทย
  • แพลตฟอร์มรวมรวบข้อมูลด้านการคาดการณ์อนาคต ทั้งเครื่องมือ ทฤษฎี แนวโน้มและความไม่แน่นอน โดยจำแนกข้อมูลที่เหมาะสมตามประเภทของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการคาดการณ์และวางแผนอนาคตธุรกิจของตนเองได้