AI กับช่องว่างทางการศึกษาในอนาคต

การมาถึงของศตวรรษที่ 21 พร้อมการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทำให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เป็นไปในรูปแบบใหม่ที่มีความสะดวกสบายต่างจากเดิมแทบทุกด้านในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการปรับเปลี่ยนโลกใบเดิมให้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเติบโตของ AI เป็นตัวเร่งสำคัญในการเกิด “Digital Transformation” หรือหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ อุตสาหกรรมหลากหลายแขนงได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปใช้เพื่อช่วยในให้เกิดความรวดเร็ว