FuturISt@NIDA ร่วมสนับสนุนทางวิชาการให้กับการจัดกิจกรรม “Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมงพลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคต หลังเลือกตั้ง”

ผศ.ดร. รักษ์พงศ์ วงศ์ศาโรจน์ ผู้อำนวยการ FuturISt@NIDA ร่วมสนับสนุนทางวิชาการให้กับการจัดกิจกรรม “Hack Thailand 2575: 48 ชั่วโมง พลิกโฉมประเทศไทย สู่ภาพอนาคตหลังเลือกตั้ง” กิจกรรมระดมความคิดเห็นตัวแทนคนไทยจากทุกภาคส่วนเพื่อเสนอนโยบายและแนวทางการแก้ปัญหาประเทศให้แก่รัฐบาลชุดใหม่
.
ทาง FuturISt@NIDA ขอขอบคุณ ThaiPBS ภาคีเครือข่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดและอภิปรายวาดภาพอนาคตและหาทางออกให้ประเทศไปพร้อมๆกัน