Global Trends ‘เหลียวหลังแลหน้า สร้างพลังแห่งการหยั่งรู้’

𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱𝘀
‘เหลียวหลังแลหน้า สร้างพลังแห่งการหยั่งรู้’
 
ในโลกยุคพลิกผัน องค์กรต้องการกลยุทธ์หรือแนวทางในการปรับตัว และ ‘การคาดการณ์อนาคต’ (Foresight) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาใช้เพื่อจำลองภาพอนาคต และหาทางรับมือกับความไม่แน่นอนรูปแบบต่าง ๆ
.
ซึ่ง แคโรไลน์ ฟิลด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยืดหยุ่นขององค์กร (Resilience) ได้เสนอแนะแนวทางว่า ในการถอดรหัสอนาคตนี้ ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรก็คือการผสมผสาน Hindsight + Insight + Foresight หรือเรียนรู้จากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้น
 
#นิยาม
สำหรับนิยามคร่าว ๆ ของคีย์เวิร์ดทั้ง 3 นี้ ได้แก่
Hindsight = การถอดบทเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์ ทำความเข้าใจปัญหา/สถานการณ์ที่ผ่านไป
Insight = การเข้าถึง รับรู้ข้อมูลเชิงลึก ต่อปัญหา/สถานการณ์ปัจจุบัน แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
Foresight = การคาดการณ์อนาคต ค้นหาความเป็นไปได้ หรือทำนายความเปลี่ยนแปลง นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนระยะยาว หรือการกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
 
#กรณีศึกษา
แคโรไลน์ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบริษัทเครื่องมือทางการแพทย์ Medexaco ที่พบว่าองค์กรมีปัญหาในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และก้าวไม่ทันคู่แข่ง กลุ่มผู้บริหารได้ทำการวิเคราะห์ Hindsight ถอดบทเรียนและพบว่าองค์กรขาดความสามารถในการปรับตัว และขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ผลที่ตามมาก็คือการตัดสินใจช้า โต้ตอบวิกฤตได้ไม่ทันการณ์ นอกจากนี้การที่องค์กรพึ่งพาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ 2 เจ้าที่อยู่ไกลเกินไป เมื่อการขนส่งต้องสะดุดเพราะผลกระทบจากโควิด-19 ก็ทำให้สายการผลิตต้องพลอยหยุดชะงักไปด้วย
.
เพื่อให้ได้ Insight หรือข้อมูลเชิงลึกต่อสถานการณ์ปัจจุบัน องค์กรจะต้องมีการพัฒนาด้านข้อมูลข่าวสาร และทักษะการจับสัญญาณ (Horizon Scanning) ซึ่งบริษัท Medexaco ได้ตัดสินใจลงทุนในด้าน Corporate Insight พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับองค์กรให้มีข้อมูลเชิงลึก สามารถทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมขององค์กร เสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร หรือนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจทั้งแบบเฉพาะหน้าและระยะยาว ซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่ผ่านการกลั่นกรองมาแล้วนี้จะช่วยลดความซับซ้อน กำกวม ทำให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาด
.
การผสมผสาน Hindsight และ Insight จะนำไปสู่การสร้างชุดข้อมูล Foresight ที่มีประสิทธิภาพ แต่นอกจากข้อมูลเชิงลึกแล้ว สิ่งสำคัญคือองค์กรต้องสร้าง Mindset ปลูกฝังแนวคิดเรื่อง Foresight ให้กับบุคลากร เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ทำให้ทุกคนกล้าตัดสินใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
.
จากการดำเนินการตามแนวทางเหลียวหลังแลหน้า 3 ขั้นตอนนี้ Medexaco ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นในองค์กร กลุ่มผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมา มีการใช้กระบวนการฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กับถอดบทเรียน พร้อมกันนั้นก็ได้กระตุ้นให้บุคลากรเปิดรับแนวคิดใหม่นี้ เรียนรู้จากอดีต ตื่นตัวกับปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออนาคต
 
#สรุป
✅การสร้างองค์กรแห่งการหยั่งรู้ ด้วยแนวทาง Foresight แบบเหลียวหลังแลหน้า (เรียนรู้จากอดีต ตื่นตัวกับปัจจุบัน เตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออนาคต) จะทำให้องค์กรมีการคาดการณ์อนาคตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
✅องค์กรที่ดีควรมีการตัดสินใจโดยอิงหลักฐานเขิงประจักษ์ (Evident-based) และเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่แม่นยำ องค์กรจำเป็นต้องพัฒนาระบบข่าวกรอง (Intelligence) และทักษะการจับสัญญาณ (Horizon scanning)
[ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Horizon scanning ได้ในบทความ “ค้นหาสัญญาณ… คาดการณ์อนาคต” https://www.blockdit.com/posts/5fe028238dcfaa015f495570 ]
 
✅ในการสร้างองค์กรให้มี Resilience นั้น นอกจากการพัฒนาระบบ Foresight หรือการเร่งพัฒนาขีดความสามารถดิจิทัลแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้พร้อมรับมือสถานการณ์ด้วยข้อมูล (Informed response) สร้าง Mindset ปลูกฝังแนวคิดเรื่อง Foresight ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมจะปรับตัวเสมอ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือการสร้างองค์กรให้มีภูมิปัญญาในการรับมือต่อภาวะวิกฤต (Protective Intelligence)
 
#FuturistNIDA #ให้คำปรึกษาด้านการมองอนาคต
#การคาดการณ์อนาคต #Foresight
 
= = = = = = = = = =
อ่านบทความอื่น ๆ และสนใจปรึกษาข้อมูลแนวคิดการมองอนาคตเพิ่มเติมได้ที่
Facebook Fanpage : FuturISt@NIDA
.
เครดิต
บทความต้นฉบับ
How can businesses combine hindsight, insight and foresight to be better prepared for sudden change?
 
ภาพประกอบ
Javier Allegue Barros