แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

การตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม

คือการตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงตื่นตัวต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกกำลังเผชิญ ซึ่งความตื่นตัวและตระหนักรู้นี้จะนำไปสู่ความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ปัญหาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเกิดจากคือการที่ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลงและ/หรือเสื่อมคุณภาพลง ซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่นการบริโภคและใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเป็นของมนุษย์ มลพิษจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการปล่อยของเสียเข้าไปปนเปื้อนในบรรยากาศ พื้นดินและในน้ำ (Pollution, 2011) การเสื่อมโทรมของธรรมชาติยังนำไปสู่การขาดแคลนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย โดยทรัพยากรสำคัญ 3 อย่างที่มนุษย์จะขาดแคลนคือ พลังงาน, น้ำและอาหาร (Klein et al., 2017) (Born & Krys, 2020) 

พลังงานสีเขียว (Green Energy)

พลังงานสีเขียว (Green Energy) หรือพลังงานสะอาด คือพลังงานหรือแหล่งที่มาของพลังงาน ซึ่งมาจากวัตถุดิบที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิล (ณิชชา บูรณสิงห์, n.d.) หรืออาจจะเรียกได้ว่า ‘พลังงานหมุนเวียน’ เพราะนำมาจากแหล่งพลังงานที่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ น้ำ (อัจฉริยา สุริยะวงค์. 2556) การนำพลังงานสีเขียวมาใช้เป็นผลมาจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและสภาวะโลกร้อน เป็นทางแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดการปล่อยแก๊สคาร์บอน บริหารให้การเกิดขยะเป็นศูนย์และลดการใช้พลังงาน 

สภาวะโลกร้อน

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโลกไม่สามารถระบายความร้อนที่ได้รับจากรังสีดวงอาทิตย์ออกไปได้อย่างปกติ เกิดจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) เช่น คาร์บอนไดอ็อกไซต์ (CO2), CFCs ในชั้นบรรยากาศมากกว่าปกติจึงทำให้ชั้นบรรยากาศโลกกักเก็บพลังงานความร้อนเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น (Shaftel, 2021) และทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไป (การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คืออะไร ?, n.d.)