แนวโน้มด้านการเมือง (Political)

การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

การก่อการร้ายหมายถึงการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่จะใช้ความรุนแรงกับเป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้ทำการรบ (non-combatant) ด้วยวัตถุประสงค์ทางการเมือง เพื่อสร้างความหวาดกลัวและมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของกลุ่มตัวแสดงหนึ่ง ๆ (ดูเพิ่ม: A More Secure World: Our Shared Responsibility, 2004) ส่วนอาชญากรรมข้ามชาติหมายถึงการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งการวางแผน การลงมือกระทำ และผล กระทบของการกระทำเกี่ยวข้องกับรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ (Albanese, 2009)

การแตกกระจายทางการเมือง (Political Fragmentation)

การแตกกระจายทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มทางการเมืองในสถาบันหรือปริมณฑลทางการเมืองหนึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือมีเป้าหมาย ผลประโยชน์ และปทัสถานแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร อำนาจ ภาระหน้าที่ และ/หรือระหว่างกลุ่มใหม่ การแตกกระจายทางการเมือง หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มทางการเมืองในสถาบันหรือปริมณฑลทางการเมืองหนึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น หรือมีเป้าหมาย ผลประโยชน์ และปทัสถานแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร อำนาจ ภาระหน้าที่

การเปลี่ยนผ่านระเบียบโลก (World Order Transformation)

ระเบียบโลกอาจอธิบายได้ว่าหมายถึง รูปแบบของกฎเกณฑ์และกระบวนการที่ตัวแสดงในการเมืองโลกจัดความสัมพันธ์ระหว่างกันและจัดการกิจการร่วมกัน ซึ่งประกอบสร้างขึ้นจากดุลอำนาจระหว่างตัวแสดงเหล่านั้น และดุลยภาพระหว่างชุดความรู้ความคิดและปทัสถานในปริมณฑลการเมืองโลก ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านระเบียบโลกจึงเป็นกระบวนการวิวัฒน์หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎเกณฑ์และกระบวนการดังกล่าว อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนดุลอำนาจและ/หรือดุลยภาพระหว่างชุดความรู้ความคิด (ดูเพิ่ม Bull, 1977; Wendt, 1992; Kissinger, 2015)

การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมทางการเมือง

วัฒนธรรมทางการเมืองหมายถึงชุดของความหมาย ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณค่าร่วมของสมาชิกหน่วยทางการเมืองที่กำกับกระบวนการของระบบการเมือง หรือพฤติกรรมของตัวแสดงในระบบการเมือง (Winkler, 2020) ซึ่งอาจจำแนกได้เป็น 3 ตัวแบบหลัก ได้แก่ วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ (parochial) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้า (subject) และวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม (participant) ทั้งนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองของระบบการเมืองหนึ่งถูกประกอบสร้างจากดุลยภาพระหว่างตัวแบบเหล่านี้ (Almond & Verba, 1963, pp.17-20) ฉะนั้น การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมทางการเมืองจึงเป็นกระบวนการวิวัฒน์หรือเปลี่ยนแปลงดุลยภาพดังกล่าวไปสู่ดุลยภาพใหม่

ท้องถิ่นภิวัตน์ (Localization)

ท้องถิ่นภิวัตน์เป็นกระบวนการที่ท้องถิ่น (locality) ในเชิงภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และมิติอื่น ๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้น (Greener, 2015) โดยในระดับประเทศ ท้องถิ่นในที่นี้อาจหมายความถึงความเป็นท้องถิ่นที่มีคุณลักษณะและผลประโยชน์เฉพาะตัว แตกต่างจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมือง (the Center) และวัฒนธรรมกระแสหลักของประเทศ