การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization)

การขยายตัวของชนชั้นกลาง 

การเพิ่มขึ้นของคู่แต่งงานที่ไม่มีบุตรและคนโสดที่ไม่มีบุตร (DINK and SINK)