ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) 

จีโนมิกส์
(Genomics) 

ชีวมาตร
(Biometrics)