ผลการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

ความไม่แน่นอนสำคัญระดับประเทศ

ความไม่แน่นอนสำคัญที่ของระดับพื้นที่ (จังหวัดภูเก็ต)