เรียนรู้อนาคตศึกษาไปกับ Futurist เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร

Future Intelligence & Strategy Unit (FuturISt) ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดต่างๆ และเทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตศึกษา (Future Studies) และการวิเคราะห์ภาพอนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ประเภท ลักษณะ และการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ ของศาสตร์นี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศอัจฉริยะ (Intelligence) ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรและสังคม